• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
Dziś jest piątek 22 marca 2019, dziś są imieniny: Bogusława i Katarzyny

Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”

dodano: 2017-09-04 21:38:33 | drukuj drukuj

Projekt Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce +” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I EDUKACJI SZKOLNEJ
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
NA TERENIE GMINY BANIE NA RZECZ
ROZWOJU GOSPODARCZEGO KONTRAKTU SAMORZĄDOWEGO
„PYRZYCE+”

pobierz pliki 
regulamin  
oświadczenie uczestnika projektu 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.

Celem głównym projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację szczegółowych celów:

 1. doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia
 2. kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
 3. indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej
 4. korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

2.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.

Projekt jest realizowany w okresie od dnia 01 września 2017 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, przy czym zajęcia dla uczestników/uczestniczek projektu odbywać się będą w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019.

4.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają bezpłatne wsparcie do wyboru w następujących zadaniach:

 1. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz TIK.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
 3. Zajęcia z indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 4. Zajęcia logopedyczne.
 5. Zajęcia terapeutyczne – wsparcie dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5.

Zajęcia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych w 4 szkołach według ustalonego harmonogramu. Mogą w nich uczestniczyć również uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1.

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być wyłącznie uczeń/uczennica:

- Szkoły Podstawowej w Baniach (klas I-VI szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjum)

- Szkoły Podstawowej w Lubanowie (klas IV-VI)

- Szkoły Podstawowej w Swobnicy (klas IV-VI)

2.

Po zakwalifikowaniu się do projektu uczestnik/uczestniczka projektu składa następujące dokumenty:

 - deklarację uczestnictwa w projekcie

- oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych.

§ 3. PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

1.

 Dokumenty przyjmowane będą w sekretariatach poszczególnych szkół. Osobami do kontaktów w trakcie procesu rekrutacji będą dyrektorzy szkół, którzy w porozumieniu nauczycielami i pedagogami szkolnymi będą podejmować decyzję o zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do poszczególnej formy wsparcia (zadań).

2.

Rekrutacja prowadzona będzie od dnia 05.09.2017 r. do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 15.09.2017 r., a w roku szkolnym 2018/2019 od 03.09.2018 r. do wyczerpania miejsc, jednak nie dłużej niż do 30.09.2018 r. Niezbędne dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w § 2 pkt. 2 należy złożyć w sekretariatach poszczególnych szkół.

3.

Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w § 2 pkt. 2  oraz niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są w sekretariatach poszczególnych szkół oraz na ich stronach internetowych i na stronie gminy Banie.

 

§ 4. PRZEBIEG I KRYTERIA REKRUTACJI

1.

 Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu składa się z następujących etapów:

 1. przygotowanie, rozpoczęcie i realizacja działań rekrutacyjnych w celu wyłonienia grupy docelowej,
 2.  przygotowanie formularzy zgłoszeniowych oraz pozostałych druków potrzebnych na etapie rekrutacji,
 3.  przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa,
 4.  wyłonienie uczestników/uczestniczek zajęć,
 5. stworzenie listy podstawowej i rezerwowej uczestników/uczestniczek zajęć,
 6. przyjmowanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczeń uczestników projektu.

Za rekrutację do wszystkich zajęć odpowiedzialny będzie koordynator projektu, który w porozumieniu z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami szkolnymi będzie podejmować decyzje o zakwalifikowaniu uczniów/uczennic na poszczególne formy wsparcia. Utworzona zostanie lista rezerwowa, ewentualnie przeprowadzony zostanie uzupełniający nabór. W przypadku trudności z rekrutowaniem beneficjentów ostatecznych (uczniów/uczennic), zostanie wprowadzona metoda bezpośrednich spotkań koordynatora projektu z uczniami/uczennicami.

2.

Osoby zakwalifikowane do projektu wybiera Komisja Rekrutacyjna. O wynikach kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub osobiście. Z zakończonej rekrutacji Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół osób przyjętych do projektu. O ostatecznym przyjęciu zadecyduje złożenie następujących dokumentów: deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

3.

Przyjęcie nowych uczestników/uczestniczek do projektu będzie możliwe, jeśli z usprawiedliwionych przyczyn któryś z uczestników/uczestniczek zrezygnuje z udziału w projekcie lub z innych przyczyn zostanie skreślony/a z listy.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 04.09.2017 roku i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji projektu Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce +”.

Licznik