O Patronie Szkoły

REGULAMIN KONKURSU

§1

Kategorie prac

§2

Adresat:

Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej.

§3

Termin:

Prace należy dostarczyć do 18 maja 2015 r., do biblioteki szkolnej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19 maja 2015, po czym niezwłocznie nastąpi ogłoszenie wyników. Rozdanie nagród nastąpi w trakcie uroczystego apelu w dniu 20 maja 2015 r. Prace konkursowe dostępne będą do końca roku w muzeum szkolnym.

§4

Zasady przygotowania pracy:

Praca może być przygotowana przez uczniów indywidualnie pod opieką nauczyciela lub innej dorosłej osoby, jak również bez takiej opieki przy wsparciu rodziny.

II Prace należy dostarczyć w jednym egzemplarzu, podpisane w sposób jednoznacznie identyfikujący autora oraz jego dane adresowe.

III Do pracy powinna być trwale dołączona czytelnie i dokładnie wypełniona METRYCZKA PRACY.

IV Prezentację należy wykonać w programie Microsoft PowerPoint i dostarczyć na płycie CD.

Prezentacja powinna zawierać bibliografię i wykaz stron internetowych, z których wykorzystano materiały.

§5

Nagrody

Jury przyzna uczniom nagrody i wyróżnienia (rzeczowe lub książkowe).

II Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony podczas apelu.

III Decyzja Jury, co do podziału i formy nagród będzie nieodwołalna (nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu) i zostanie przedstawiona w formie publicznie ogłoszonego komunikatu.

§6

Przeznaczenie prac:

§7

Kryteria oceny pracy literackiej: