• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
Dziś jest niedziela 18 sierpnia 2019, dziś są imieniny: Heleny i Bronisławy

O Patronie Szkoły

dodano: 2014-05-07 21:56:55 | drukuj drukuj

REGULAMIN KONKURSU

§1

Kategorie prac

 • prezentacja multimedialna.

§2

Adresat:

Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej.

§3

Termin:

Prace należy dostarczyć do 18 maja 2015 r., do biblioteki szkolnej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19 maja 2015, po czym niezwłocznie nastąpi ogłoszenie wyników. Rozdanie nagród nastąpi w trakcie uroczystego apelu w dniu 20 maja 2015 r. Prace konkursowe dostępne będą do końca roku w muzeum szkolnym.

§4

Zasady przygotowania pracy:

Praca może być przygotowana przez uczniów indywidualnie pod opieką nauczyciela lub innej dorosłej osoby, jak również bez takiej opieki przy wsparciu rodziny.

II Prace należy dostarczyć w jednym egzemplarzu, podpisane w sposób jednoznacznie identyfikujący autora oraz jego dane adresowe.

III Do pracy powinna być trwale dołączona czytelnie i dokładnie wypełniona METRYCZKA PRACY.

IV Prezentację należy wykonać w programie Microsoft PowerPoint i dostarczyć na płycie CD.

Prezentacja powinna zawierać bibliografię i wykaz stron internetowych, z których wykorzystano materiały.

§5

Nagrody

Jury przyzna uczniom nagrody i wyróżnienia (rzeczowe lub książkowe).

II Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony podczas apelu.

III Decyzja Jury, co do podziału i formy nagród będzie nieodwołalna (nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu) i zostanie przedstawiona w formie publicznie ogłoszonego komunikatu.

§6

Przeznaczenie prac:

 • Prace nie będą zwracane autorom; po ocenie przez Jury, zostaną skatalogowane i zarchiwizowane.
 • Fragmenty, streszczenia lub zdjęcia prac mogą być publikowane, przedstawiane lub wymieniane w czasopismach lokalnych oraz w Internecie.

§7

Kryteria oceny pracy literackiej:

 • W ramach konkursu uczniowie przygotowują w formie multimedialnej pracę nie dłuższą niż 5 minut na temat Patronki, Marii Skłodowskiej - Curie.
 • Ocenie będzie podlegać:
  a) zgodność pracy z tematem;
  b) samodzielność i szczególne właściwości pracy – oryginalność, śmiałość ujęcia;
  c) estetyka pracy.

Licznik